Καλάθι αγορών

0 τεμάχια

Γενικοί οροί και προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ E-SHOP

OINON GEUSEIS

I. ΘΕΜΑ
 Αρθ. 1. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αποσκοπούν στη ρύθμιση της σχέσης μεταξύ της IA KYPRIADA TRADING & SERVICES LTD, Λευκωσία, 5 Ευθυμίου Χατζηπύτρου 5 Κύπρος 1055, εφεξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», και οι πελάτες, εφεξής «ΧΡΗΣΤΕΣ» στο ηλεκτρονικό κατάστημα http://oinongeuseis.com/, εφεξής "E-SHOP".

ІІ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
 Αρθ. 2. Πληροφορίες σύμφωνα με τον νόμο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον νόμο για την προστασία των καταναλωτών:
1. Όνομα του Προμηθευτή: I.A KYPRIADA TRADING & SERVICES LTD
2. Έδρα και διεύθυνση διοίκησης Λευκωσία, Ευθυμίου Χατζηπύτρου 5, Κύπρος 1055
3. Επαγγελματική διεύθυνση Λευκωσία, Ευθυμίου Χατζηπύτρου 5, Κύπρος 1055
4. Στοιχεία αλληλογραφίας: info@oinongeuseis.com
5. Είσοδος σε δημόσια μητρώα: HE 376475
6. Εποπτικές αρχές:
(1) Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Διεύθυνση: Sofia 1592, Prof. Tsvetan Lazarov "№ 2,
τηλ.: (02) 940 20 46
φαξ: (02) 940 36 40
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg.

(2) Επιτροπή προστασίας των καταναλωτών
Διεύθυνση: 1000 Sofia, 4A Slaveykov Square, 3ος, 4ος και 6ος όροφος,
τηλ .: 02/980 25 24
φαξ: 02/988 42 18
ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας: 0700 111 22
Ιστοσελίδα: www.kzp.bg.
7. Εγγραφή σύμφωνα με τον νόμο φόρου προστιθέμενης αξίας № CY 10376475D

III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ E-SHOP
 Αρθ. 3. Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση Διαδικτύου http://oinongeuseis.com/, μέσω του οποίου οι Χρήστες έχουν την ευκαιρία να συνάψουν συμβάσεις αγοράς και πώλησης και παράδοσης των αγαθών που προσφέρει το E-SHOP, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: :
1. Για εγγραφή και δημιουργία προφίλ για προβολή του E-SHOP και χρήση των πρόσθετων υπηρεσιών για παροχή πληροφοριών.
2. Για να κάνετε ηλεκτρονικές δηλώσεις σχετικά με τη σύναψη ή εκτέλεση συμβάσεων με το E-SHOP μέσω της διεπαφής της σελίδας του E-SHOP, που διατίθεται στο Διαδίκτυο.
3. Για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης και παράδοσης αγαθών που προσφέρει το E-SHOP ·
4. Να πραγματοποιείτε πληρωμές σε σχέση με τις συμβάσεις που συνάπτονται με το E-SHOP, σύμφωνα με τους τρόπους πληρωμής που διατηρεί το E-SHOP
5. Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα που προσφέρονται από το E-SHOP.
6. Να αναθεωρήσει τα αγαθά, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές και τους όρους παράδοσης ·
7. Να ενημερώνεστε για τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο κυρίως μέσω της διεπαφής της σελίδας E-SHOP στο Διαδίκτυο ·
8. Να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση που έχει συναφθεί εξ αποστάσεως για τα αγαθά που προσφέρει ο Προμηθευτής, για το οποίο ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση ·

 Αρθ. 4. Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά και εγγυάται τα δικαιώματα των χρηστών, που προβλέπονται από το νόμο, στο πλαίσιο της καλής πίστης, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που υιοθετούνται στην πράξη, το καταναλωτικό ή εμπορικό δίκαιο.

 Αρθ. 5. (1) Οι χρήστες συνάπτουν σύμβαση για την αγορά και πώληση των αγαθών που προσφέρονται από το E-SHOP μέσω της διεπαφής του παρόχου, η οποία είναι προσβάσιμη στον ιστότοπό του ή σε άλλα μέσα επικοινωνίας από απόσταση.
(2) Βάσει της σύμβασης που έχει συναφθεί με τους Χρήστες για αγορά και πώληση αγαθών, ο Πάροχος υποχρεούται να παραδώσει και να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία του Χρήστη στα αγαθά που καθορίζει από αυτόν μέσω της διεπαφής.
(3) Οι Χρήστες πληρώνουν στον Πάροχο αμοιβή για τα παραδοθέντα αγαθά σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο E-SHOP και τους παρόντες γενικούς όρους. Η αμοιβή είναι στο ποσό της τιμής που ανακοίνωσε ο Πάροχος στη διεύθυνση του E-SHOP στο Διαδίκτυο.
(4) Ο Πάροχος παραδίδει τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν από τους Χρήστες εντός των όρων και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο Πάροχος στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους. (5) Η τιμή για την παράδοση καθορίζεται ξεχωριστά και ρητά από την τιμή των εμπορευμάτων.

 Αρθ. 6. (1) Ο Χρήστης και ο Πάροχος συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων κατά την έννοια του Νόμου και του Άρθρου Ηλεκτρονικών Εγγράφων και Ηλεκτρονικής Υπογραφής. 11 του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
(2) Υποτίθεται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που γίνονται από τους Χρήστες του ιστότοπου γίνονται από τα άτομα που καθορίζονται στα δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή, εάν ο Χρήστης έχει εισαγάγει το αντίστοιχο όνομα και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση.

IV. ΧΡΗΣΗ E-SHOP
 Αρθ. 7. (1) Προκειμένου να χρησιμοποιήσει το E-SHOP για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης αγαθών, ο Χρήστης πρέπει να εισαγάγει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης που έχει επιλέξει για απομακρυσμένη πρόσβαση, σε περιπτώσεις όπου το ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτεί εγγραφή.
(2) Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση καθορίζονται από τον Χρήστη, με εγγραφή ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Παροχέα.
(3) Συμπληρώνοντας τα δεδομένα του και πατώντας τα κουμπιά "Ναι, αποδέχομαι" ή "Εγγραφή", ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένος με αυτούς τους γενικούς όρους, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και δεσμεύεται να συμμορφωθεί με αυτούς χωρίς όρους.
(4) Ο Πάροχος επιβεβαιώνει την εγγραφή που έκανε ο Χρήστης στέλνοντας μια επιστολή στη διεύθυνση e-mail που καθορίζει ο Χρήστης, στην οποία αποστέλλονται επίσης πληροφορίες για την ενεργοποίηση της εγγραφής. Ο Χρήστης επιβεβαιώνει την εγγραφή και τη σύναψη της σύμβασης με ηλεκτρονική αναφορά στην επιστολή που του ενημερώνει για την εγγραφή που έστειλε ο Πάροχος. Μετά την επιβεβαίωση, δημιουργείται ένας λογαριασμός του χρήστη και προκύπτει συμβατική σχέση μεταξύ αυτού και του παρόχου.
(5) Κατά την εγγραφή, ο Χρήστης υποχρεούται να παρέχει ακριβή και ενημερωμένα δεδομένα. Ο χρήστης ενημερώνει αμέσως τα δεδομένα που καθορίζονται στην καταχώρισή του σε περίπτωση αλλαγής.
(6) Προκειμένου να χρησιμοποιήσει την πλήρη λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος του Παροχέα, ο Χρήστης δεσμεύεται να εγγραφεί στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος εάν λόγω έλλειψης εγγραφής ο Χρήστης δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει την πλήρη λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων όσον αφορά την άσκηση δικαιωμάτων βάσει της σύμβασης, τη δυνατότητα αξίωσης χαμηλότερης τιμής και άλλων παρόμοιων λειτουργιών.
(7) Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από τους Χρήστες χωρίς εγγραφή στο E-SHOP μέσω ρητής δήλωσης προθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας του E-SHOP.

 Αρθ. 8. (1) Η διεύθυνση e-mail που παρέχεται κατά την αρχική εγγραφή του Χρήστη, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δηλώσεων μεταξύ του Χρήστη και του Παροχέα, είναι "Κύρια διεύθυνση e-mail" εντός του έννοια αυτών των γενικών συνθηκών. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αλλάξει την κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας του.
(2) Μόλις λάβει αίτημα για αλλαγή της κύριας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας, ο Πάροχος θα στείλει αίτημα για επιβεβαίωση της αλλαγής. Το αίτημα επιβεβαίωσης αποστέλλεται από τον Πάροχο στη νέα διεύθυνση e-mail κύριας επαφής που καθορίζεται από τον Χρήστη.
(3) Η αλλαγή της κύριας διεύθυνσης e-mail πραγματοποιείται μετά από επιβεβαίωση από τον Χρήστη, εκφραζόμενη από μια αναφορά που περιέχεται στην αίτηση επιβεβαίωσης, η οποία αποστέλλεται από τον Πάροχο στη νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Κύριας επικοινωνίας που υποδεικνύεται από τον Χρήστη.
(4) Ο Πάροχος ενημερώνει τον Χρήστη για την πραγματοποιηθείσα αλλαγή, μέσω e-mail, που αποστέλλεται στη διεύθυνση e-mail κύριας επαφής που υποδεικνύει ο Χρήστης πριν πραγματοποιήσει την αλλαγή σύμφωνα με την παράγραφο. 2.
(5) Ο Πάροχος δεν ευθύνεται έναντι του Χρήστη για παράνομη αλλαγή της κύριας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας.
(6) Ο Πάροχος ενδέχεται να απαιτήσει από τον Χρήστη τη χρήση της κύριας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
 Αρθ. 9. (1) Οι χρήστες χρησιμοποιούν κυρίως τη διεπαφή στη σελίδα του Παροχέα προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις για την αγορά και πώληση των αγαθών που προσφέρει ο Πάροχος στο E-SHOP. (2) Η σύμβαση συνάπτεται στα βουλγαρικά.
(3) Η σύμβαση μεταξύ του Παροχέα και του Χρήστη αντιπροσωπεύει τους παρόντες γενικούς όρους, διαθέσιμους στον ιστότοπο του E-SHOP.
(4) Μέρος της σύμβασης με τον Πάροχο είναι ο Χρήστης σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή και περιέχονται στο προσωπικό προφίλ του Χρήστη. Για την αποφυγή αμφιβολιών, αυτά είναι τα δεδομένα με τα οποία έχει δημιουργηθεί ένας λογαριασμός στον Πάροχο.
(5) Ο Πάροχος θα περιλαμβάνει στη διεπαφή του ιστοτόπου του, τεχνικά μέσα για τον καθορισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων στην εισαγωγή πληροφοριών, πριν από τη δήλωση σύναψης της σύμβασης.
(6) Η παρούσα σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή της εγγραφής του Χρήστη στον Πάροχο ή την αποδοχή των γενικών όρων με άλλο ρητό τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω δήλωσης στον ιστότοπο του Παροχέα. Η σύμβαση αγοράς και πώλησης αγαθών θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή της εφαρμογής της από τον Χρήστη μέσω της διεπαφής του Παροχέα.
(7) Για τη σύναψη αυτής της σύμβασης και για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς και πώλησης αγαθών, ο Πάροχος ενημερώνει ρητά τον Χρήστη με κατάλληλο τρόπο με ηλεκτρονικά μέσα. (8) Η δήλωση για τη σύναψη της σύμβασης και η επιβεβαίωση για την απόδειξή της θεωρείται ότι λαμβάνονται όταν οι παραλήπτες τους έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε αυτές.
(9) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά στη διεύθυνση που υποδεικνύουν οι Χρήστες και δεν είναι υπεύθυνος σε περίπτωση που τα δεδομένα που υποδεικνύονται από τους Χρήστες είναι λανθασμένα ή παραπλανητικά.

 Αρθ. 10. (1) Οι χρήστες συνάπτουν τη σύμβαση αγοράς και πώλησης με τον Πάροχο σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
Εκτέλεση εγγραφής στο E-SHOP και παροχή των απαραίτητων δεδομένων, εάν ο Χρήστης δεν έχει εγγραφεί ακόμη στο E-SHOP ή με παραγγελία αγαθών χωρίς εγγραφή.
Εισαγωγή στο σύστημα για την πραγματοποίηση παραγγελιών στο E-SHOP προσδιορίζοντας με ένα όνομα και έναν κωδικό πρόσβασης και έναν άλλο τρόπο αναγνώρισης.
Επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα προσφερόμενα προϊόντα στο E-SHOP και προσθέτοντάς τα στη λίστα αγαθών για αγορά.
Παροχή λεπτομερειών παράδοσης
Επιλογή μεθόδου και χρόνου για την πληρωμή της τιμής.
Επιβεβαίωση της παραγγελίας;
(2) Οι χρήστες μπορούν να συνάψουν σύμβαση πώλησης με τον Πάροχο χωρίς εγγραφή, χρησιμοποιώντας τη σχετική λειτουργικότητα στη διεπαφή του ηλεκτρονικού καταστήματος.

VI. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
 Αρθ. 11. Οι κανόνες αυτής της ενότητας VI αυτών των γενικών όρων ισχύουν για χρήστες για τους οποίους, σύμφωνα με τα δεδομένα που καθορίζονται για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης ή εγγραφής στο E-SHOP, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είναι χρήστες κατά την έννοια του νόμου για την προστασία των καταναλωτών, του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή / και της οδηγίας 2011/83 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011.

 Αρθ. 12. (1) Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που προσφέρει ο Προμηθευτής καθορίζονται στο προφίλ κάθε προϊόντος στον ιστότοπο του E-SHOP.
(2) Η τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, καθορίζεται από τον Προμηθευτή στο προφίλ κάθε προϊόντος στον ιστότοπο του E-SHOP.
(3) Η αξία του κόστους αποστολής και μεταφοράς, που δεν περιλαμβάνεται στην τιμή των αγαθών, καθορίζεται από τον Πάροχο και παρέχεται ως ενημέρωση στους Χρήστες σε μία από τις ακόλουθες στιγμές πριν από τη σύναψη της σύμβασης:
- Στο προφίλ καθενός από τα προϊόντα στον ιστότοπο του παρόχου E-SHOP ·
- Κατά την επιλογή των προϊόντων για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.
(4) Ο τρόπος πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, καθώς και στις πληροφορίες που παρέχονται στον Χρήστη στον ιστότοπο του Παροχέα.
(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους Χρήστες βάσει αυτού του άρθρου είναι ενημερωμένες κατά τη στιγμή της οπτικοποίησής τους στον ιστότοπο του Προμηθευτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.
(6) Ο προμηθευτής πρέπει να αναφέρει τους όρους παράδοσης των μεμονωμένων αγαθών στον ιστότοπό του.
(7) Ο προμηθευτής αναφέρει πριν από τη σύναψη της σύμβασης τη συνολική αξία της παραγγελίας για όλα τα αγαθά που περιέχονται σε αυτήν.
(8) Οι χρήστες συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον νόμο για την προστασία των καταναλωτών μπορούν να παρέχονται μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας του E-SHOP ή του e-mail.

 Αρθ. 13. (1) Ο καταναλωτής συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να δέχεται προκαταβολή για τις συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές για αγορά και πώληση αγαθών και την παράδοσή τους. (2) Ο καταναλωτής επιλέγει ανεξάρτητα αν θα πληρώσει στον Προμηθευτή την τιμή παράδοσης των εμπορευμάτων πριν ή κατά τη στιγμή της παράδοσής τους.

 Αρθ. 14. (1) Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, χωρίς καταβολή αποζημίωσης ή χρηματικής ποινής και χωρίς αιτιολογία, να αποσυρθεί από τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής των εμπορευμάτων μέσω του ενιαίου εντύπου για απόσυρση από τη σύμβαση, διαθέσιμο στις τον ιστότοπο του παρόχου. Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης διατίθενται στον ιστότοπο του Παροχέα. Οι χρήστες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν μια άλλη σαφή δήλωση, η οποία μπορεί να καταγραφεί σε ένα ανθεκτικό μέσο.
(2) Το δικαίωμα άρνησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. για παράδοση αγαθών, παραγγελίας του καταναλωτή ή σύμφωνα με τις ατομικές του απαιτήσεις ·
2. για την παράδοση αγαθών, τα οποία λόγω της φύσης τους ενδέχεται να επιδεινώσουν την ποιότητά τους ή να έχουν σύντομη διάρκεια ζωής ·
3. για παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων, τα οποία αποσφραγίζονται μετά την παράδοσή τους και δεν μπορούν να επιστραφούν λόγω προβληματισμών σχετικά με την υγιεινή ή την προστασία της υγείας ·
4. για την παράδοση εμπορευμάτων, τα οποία μετά την παράδοσή τους και λόγω της φύσης τους έχουν αναμειχθεί με άλλα αγαθά, από τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν ·
5. για παράδοση σφραγισμένων ηχογραφήσεων ή εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού υπολογιστή, τα οποία αποσφραγίζονται μετά την παράδοση ·
6. για παράδοση εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών με εξαίρεση τις συμβάσεις συνδρομής για την παράδοση τέτοιων εκδόσεων ·
(3) Όταν ο Προμηθευτής δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για παροχή πληροφοριών που καθορίζονται στον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών, ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός ενός έτους και 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών. Όταν οι πληροφορίες παρέχονται στον χρήστη εντός της περιόδου υπαναχώρησης, αρχίζει να τρέχει από την ημερομηνία της παροχής του. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να στείλει τη δήλωση υπαναχώρησης βάσει αυτού του άρθρου απευθείας στον Πάροχο μέσω της ενιαίας φόρμας ανάληψης που είναι διαθέσιμη στο Ιστότοπος παρόχου.
(4) Όταν ο Χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμά του να αποσυρθεί από τη σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος, ο Πάροχος θα επιστρέψει όλα τα ποσά που έλαβε ο Χρήστης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ειδοποιήθηκε για την απόφαση του χρήστη να αποσυρθεί από τη σύμβαση. Ο Πάροχος θα επιστρέψει τα ποσά που έλαβε χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Χρήστης στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Χρήστης έχει συμφωνήσει ρητά να χρησιμοποιήσει άλλο μέσο πληρωμής και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται κόστος για τον Χρήστη.
(5) Κατά την άσκηση του δικαιώματος άρνησης, το κόστος επιστροφής των παραδιδόμενων αγαθών βαρύνει τον καταναλωτή και το κόστος επιστροφής των αγαθών αφαιρείται από το ποσό, το οποίο έχει πληρώσει ο Χρήστης βάσει της σύμβασης. Ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα πρόσθετα έξοδα παράδοσης των αγαθών, όταν ο Χρήστης έχει επιλέξει ρητά μια μέθοδο παράδοσης των αγαθών, εκτός από τον φθηνότερο τύπο τυπικής παράδοσης που προσφέρει ο Προμηθευτής.
(6) Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να αποθηκεύει τα αγαθά που λαμβάνει από τον Προμηθευτή και να διασφαλίζει τη διατήρηση της ποιότητας και της ασφάλειάς τους κατά τη διάρκεια της παραγράφου. 1.
(7) Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με τον Πάροχο αποστέλλοντας γραπτή δήλωση στον Πάροχο μέσω του τυπικού εντύπου για ανάκληση από τη σύμβαση, που διατίθεται στον ιστότοπο του E-SHOP.
(8) Όταν ο Προμηθευτής δεν έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά, μπορεί να παρακρατήσει την πληρωμή των ποσών στον καταναλωτή έως ότου παραλάβει τα αγαθά ή έως ότου ο Καταναλωτής αποδείξει ότι έχει αποστείλει τα αγαθά, όποιο συμβεί νωρίτερα.

 Αρθ. 15. (1) Ο όρος παράδοσης των αγαθών και η αρχική στιγμή από την οποία εκτελείται καθορίζεται για κάθε προϊόν ξεχωριστά κατά τη σύναψη της σύμβασης με τον καταναλωτή μέσω του ιστότοπου του Προμηθευτή, εκτός εάν τα προϊόντα παραγγέλνονται σε μία παράδοση.
(2) Σε περίπτωση που ο καταναλωτής και ο Προμηθευτής δεν έχουν ορίσει χρόνο παράδοσης, ο χρόνος παράδοσης των αγαθών είναι 30 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία μετά την αποστολή της παραγγελίας του καταναλωτή στον Προμηθευτή μέσω του ιστότοπου του ηλεκτρονικού καταστήματος.
(3) Εάν ο Προμηθευτής δεν μπορεί να εκπληρώσει τη σύμβαση λόγω του γεγονότος ότι δεν διαθέτει τα παραγγελθέντα αγαθά, είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει τον Χρήστη και να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε.

 Αρθ. 16. (1) Ο προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά στον καταναλωτή αφού πιστοποιήσει την εκπλήρωση των απαιτήσεων παροχής πληροφοριών στον καταναλωτή σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών.
(2) Ο Χρήστης και ο Πάροχος πιστοποιούν τις περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο. 1 γραπτώς κατά τη στιγμή της παράδοσης με χειρόγραφη υπογραφή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
(3) Ο Χρήστης και ο Πάροχος συμφωνούν ότι οι απαιτήσεις της παραγράφου. 1 θα παρατηρηθεί εάν η πιστοποίηση πραγματοποιείται από άτομο για το οποίο σύμφωνα με τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι θα μεταδώσει τις πληροφορίες στον καταναλωτή - συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση.

VII. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
 Αρθ. 17. Ο Προμηθευτής παραδίδει και παραδίδει τα αγαθά στον Χρήστη εντός του όρου που καθορίζεται κατά τη σύναψη της σύμβασης.

 Αρθ. 18. Ο Χρήστης πρέπει να επιθεωρήσει τα αγαθά κατά τη στιγμή της παράδοσης και παράδοσης από τον Προμηθευτή και εάν δεν πληροί τις προϋποθέσεις για άμεση ειδοποίηση του Προμηθευτή.

VIII. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 Αρθ. 19. (1) Ο Πάροχος λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
(2) Για λόγους ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, ο Πάροχος θα στείλει τα δεδομένα μόνο στη διεύθυνση e-mail, η οποία υποδείχθηκε από τους Χρήστες τη στιγμή της εγγραφής.
(3) Ο Πάροχος αποδέχεται και ανακοινώνει στον ιστότοπό του μια Πολιτική Απορρήτου.
(4) Οι χρήστες συμφωνούν ότι ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των παραγγελιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα και την εκτέλεση της σύμβασης.

 Αρθ. 20. (1) Ανά πάσα στιγμή, ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Χρήστη να ταυτοποιήσει τον εαυτό του και να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα καθεμιάς από τις περιστάσεις και τα προσωπικά δεδομένα που ανακοινώθηκαν κατά την εγγραφή.
(2) Σε περίπτωση για οποιονδήποτε λόγο ο Χρήστης έχει ξεχάσει ή χάσει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του, ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει την ανακοινωμένη Διαδικασία για χαμένα ή ξεχασμένα ονόματα και κωδικούς πρόσβασης.

ΙΧ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
 Αρθ. 21. (1) Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν από τον Πάροχο, για τον οποίο ο τελευταίος θα ειδοποιήσει κατάλληλα όλους τους Χρήστες που έχουν εγγραφή. (2) Ο Πάροχος και ο Χρήστης συμφωνούν ότι οποιαδήποτε προσθήκη και τροποποίηση αυτών των γενικών όρων θα επηρεάσει τον Χρήστη μετά από ρητή ειδοποίηση από τον Πάροχο και εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός 30 ημερών ότι τους απορρίπτει.
(3) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις του Παροχέα σε σχέση με την τροποποίηση αυτών των γενικών όρων θα αποστέλλονται στη διεύθυνση e-mail που καθορίζει ο Χρήστης κατά την εγγραφή. Ο χρήστης συμφωνεί ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σύμφωνα με αυτό το άρθρο δεν χρειάζεται να υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή για να έχουν αποτέλεσμα σε αυτόν.
 Αρθ. 22. Ο Πάροχος δημοσιεύει αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις στη διεύθυνση του ιστότοπού του μαζί με όλες τις προσθήκες και τις τροποποιήσεις τους.

X. ΠΕΡΑΤΩΣΗ
 Αρθ. 23. Οι παρόντες γενικοί όροι και η σύμβαση του Χρήστη με τον Πάροχο λήγουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
κατά τον τερματισμό και την κήρυξη εκκαθάρισης ή την κήρυξη πτώχευσης ενός από τα μέρη της σύμβασης ·
με αμοιβαία συναίνεση των μερών γραπτώς ·
μονομερώς, με ειδοποίηση από καθένα από τα μέρη σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του άλλου μέρους ·
σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας οποιουδήποτε από τα μέρη της σύμβασης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ·
σε περίπτωση κατάσχεσης ή σφράγισης του εξοπλισμού από κρατικούς φορείς ·
σε περίπτωση διαγραφής της εγγραφής χρήστη στον ιστότοπο του E-SHOP. Σε αυτήν την περίπτωση, τα συμβόλαια πώλησης που έχουν συναφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί παραμένουν σε ισχύ και υπόκεινται σε εκτέλεση.
σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο. 55, παρ. 1 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών. Σε αυτήν την περίπτωση, τερματίζεται μόνο η σύμβαση παράδοσης των αντίστοιχων παραγγελθέντων αγαθών, εάν το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία αγαθών.

ΧΙ. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
 Αρθ. 24. Η πιθανή ακυρότητα οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων δεν θα οδηγήσει στην ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης.

 Αρθ. 25. Οι νόμοι της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εφαρμόζονται σε θέματα που δεν έχουν διευθετηθεί στη παρούσα σύμβαση, που σχετίζονται με την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης.

 Αρθ. 26. Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών της παρούσας σύμβασης θα επιλυθούν από το αρμόδιο δικαστήριο ή την Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών.